Ziemia rolna – wciąż ręczne sterowanie, ale z nowym sternikiem

Rząd walczy ze spekulantami, ale wspiera deweloperów

Po dwóch latach obowiązywania przepisów, które praktycznie zablokowały obrót ziemią rolną, Rząd planuje , używając słów Ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego „leciutko poluzować możliwość sprzedaży stosunkowo niewielkich działek” , aby umożliwić zakup nieruchomości osobom nie będącym rolnikami, a którzy “chcieliby więcej niż 30 arów na potrzeby siedlisk, dla osób które chciałby się osiedlać na wsi”.

Proponowanych zmian jest kilka. Najważniejsza to podniesienie limitu sprzedaży ziemi z 30 arów do 2 ha, przy czym miałoby obowiązywać dodatkowe ograniczenie takie, że rolnik nie może w okresie pięciu lat zbyć łącznie więcej niż 2 ha. Jest to ewidentny, kolejny ukłon w stronę deweloperów.

Pytanie o to , czy Rząd wspiera dużych deweloperów zadałem tu:

https://pmkosmeda.pl/mieszkania-beda-drozsze-w-czyim-interesie-dziala-rzad/

Ponadto proponowane jest kilka dalszych zmian, np. umożliwienie nieodpłatnego przekazywania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP)jednostkom samorządu terytorialnego na cele związanie z realizacją i rozbudową obiektów użyteczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku gdy są one przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na te cele. Ponadto postuluje się zaliczenie do 3 letniego okresu dzierżawy nieruchomości ZWRSP również okresu: a) w którym nieruchomość była dzierżawiona przez poprzedniego dzierżawcę, który scedował prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy tej nieruchomości, b) dzierżawy innej nieruchomości ZWRSP, która została przez dzierżawcę zwrócona na realizację celów publicznych.

Poszerzenie zakresu podmiotowego osób mogących nabyć ziemię rolną ma zapewnić umożliwienie organizowania przetargu ograniczonego, w którym oprócz rolników indywidualnych mogą uczestniczyć osoby: a) które nie spełniają wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, lub b) które nie spełniają wymogu 5-letniego okresu zamieszkiwania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą, lub c) które nie posiadają kwalifikacji rolniczych – pod warunkiem, że osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości ZWRSP przeznaczonych do sprzedaży będą mieć nie więcej niż 40 lat

Jak zapewnia Minister Ardanowski: „Nie spodziewam się wielkich zmian w tej ustawie i nie będę ich postulował. Ci, którzy sądzą, że odejdziemy od kontroli ziemi rolniczej, że dopuścimy znowu do obrotu spekulacyjnego, że ziemię będą kupowali ludzie, którzy nigdy rolnikami nie będą, a tylko będą kupowali po to, żeby lokatę robić i za jakiś czas z zyskiem sprzedawać – tak nie będzie.”

Wniosek jest taki, że Rząd wprowadzi kolejny przepis poprawiający rentowność firm deweloperskich (tańsza ziemia na obrzeżach dużych aglomeracji), ale będzie nadal ręcznie sterował obrotem ziemią rolną.

Historycznie warto przypomnieć, że gdy w okresie powojennym, aż do lat 80-tych XX wieku państwo, za pomocą rygorystycznych wymogów zablokowało obrót ziemią rolną, obrót nieformalny, na podstawie umów ustnych był tak duży, że stan prawny w księgach wieczystych nie odzwierciedlał stanu faktycznego. Na wsi nikt wtedy nie przejmował się tym, co zapisane w KW, a każdy wiedział, który kawałek ziemi jest czyj, niezależnie od „papierka”.

Skutkiem była kapitulacja władz, które zmuszone były wprowadzić w życie przepisy porządkujące i akceptujące ten realny, faktyczny stan własności. W tym celu weszła w życie ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Dziś czas jest inny i biurokratyzacja życia większa, więc i skutek będzie inny. Zważywszy, że poprzednio skutki ograniczenia obrotu nieruchomościami narastały przez lat kilkadziesiąt, to , mimo, że dziś czas płynie szybciej, na poważniejsze wnioski trzeba by poczekać lat jeszcze kilka. Moim zdaniem – dodatkowym czynnikiem będzie polityka rolna UE oraz koniunktura światowa na produkty rolne, to oczywiste. Te dwa elementy mogą utrudnić ocenę. Wydaje się jednak, że ograniczenie obrotu ziemią zahamuje inwestycje w rolnictwie, a jednocześnie, o ile stopy zwrotu z produkcji rolniczej będą rosnąć – może wytworzyć jakiś nowy rodzaj joint venture, polegającego na zawieraniu cywilnoprawnych umów inwestorów z rolnikami. Ekonomia i życie znajdą drogę obejścia przepisów – jeśli będzie to atrakcyjne finansowo.

Piotr Michał Kosmęda

Jak w Polsce Murzynów biją

Dlaczego należy sprywatyzować Krajowy Rejestr Sądowy?

Tytuł żartobliwy, a może dla niektórych prowokacyjny, ale jak to w starym dowcipie o tym, że na Placu Czerwonym w Moskwie samochody rozdają-nie wszystko się zgadza (bo nie w Moskwie a w Leningradzie, nie samochody, a rowery i nie rozdają, a kradną). Pozwalam sobie ironizować, bo choć temat jest poważny, to nie sposób już z należytym profesjonalnym dystansem go traktować. Więc, nie Murzynów, a obcokrajowców, nie wszystkich, ale tych bez PESEL’a, nie biją, a ograniczają prawa i nie w Polsce, a w KRS.

Sprawa, w każdej innej instytucji byłaby prosta i banalna. Nowelizacja ustawy o KRS obowiązująca od 15 marca 2018 r. miała usprawnić i unowocześnić działanie rejestru w ten sposób, że  sprawozdanie finansowe spółki składane będzie elektronicznie. I tak się stało.

Zgodnie z przepisem art. 19e ust.2 znowelizowanej ustawy „zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator”.

O problemach z numerem PESEL w CEIDG pisałem tu:

Kiedy PESEL będzie tatuowany na przedramieniu?

W praktyce oznacza to dwa problemy, które – na etapie tworzenia prawa wyłapałby każdy aplikant radcowski czy adwokacki, który ma choć elementarne doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego.

1. W Polsce jest wiele spółek, w których zarządzie nie ma osób posiadających PESEL – ponieważ wszyscy członkowie zarządu są obcokrajowcami, a większość z nich PESEL’a ne posiada. Osoby te, na gruncie prawa handlowego mają pełnię praw do reprezentowania podmiotu. Przepis ustawy o KRS, wprowadzając dodatkową przesłankę tego prawa ich pozbawia. Kto zatem ma złożyć sprawozdanie? Czy zarząd może zostać ukarany za niewykonanie ustawowego obowiązku, którego wykonać nie może?

2. Praktykę działania KRS zna każdy, kto choć raz składał dokumenty do rejestru. Ustawowe terminy rozpatrywania spraw wywołają uśmiech na twarzy każdego prawnika i wywołują zgrzytanie zębów profesjonalnych pełnomocników, którzy muszą tłumaczyć swym klientom, że 3 miesiące oczekiwania na banalny wpis w rejestrze to norma. Ponadto rozbieżności „orzecznictwie”, niejednokrotnie nieuzasadnione żądania ze strony referendarzy, przy jednoczesnej długiej czasowo drodze odwoławczej powodują, żę każdy prezes spółki decyduje zrobić „tak jak sobie to KRS żąda, byle uzyskać wpis”. Faktyczny brak kontroli nad rejestrem , brak możliwości wyjaśnienia w rozmowie (zakaz osobistych kontaktów z referendarzem) tworzy obraz skostniałej, zamkniętej w sobie, nierozumiejącej wymogów biznesu, ale zadowolonej z siebie instytucji. Ten długi opis nie jest przypadkowy – ponieważ drugi problem ze składaniem sprawozdań powoduje już nie sama treść przepisu, ale praktyka.

 Otóż np. w sytuacji, gdy na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, które odbyło się 30.06 został odwołany stary zarząd i powołany nowy – nawet złożony z osób posiadających PESEL, to w praktyce ten nowy zarząd nie będzie mógł złożyć sprawozdania, takowe bowiem, dokonać tego może „osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze”. Czy ktoś kiedyś widział wpis nowego członka zarządu w KRS w terminie 15 dni (bo taki jest termin na zgłoszenie sprawozdania)? Pomijam praktyczną niedogodność , polegającą na tym, że nowe przepisy wymagają składania dwóch osobnych wniosków: pierwszego, dotyczącego wpisu zarządu, drugiego, w celu złożenia sprawozdania.

Czy z powyższym można, pomijając oczywistą potrzebę nowelizacji wadliwych przepisów, coś zrobić?

Jestem za tym, by KRS sprywatyzować. Należy w otwartym, ustnym przetargu udzielić na okres 5, może 10 lat prawa do prowadzenia rejestru podmiotowi prywatnemu, który zrobi to najtaniej, czyli za najmniejszą dotacją z budżetu. Oczywiście umowa powinna obejmować możliwość odebrania tego prawa, w przypadku, gdy rejestr funkcjonował będzie wadliwie. Orzeczenia prywatnych referendarzy można by, jak dziś, skarżyć do sądu powszechnego. Czy taki system działałby lepiej? Moim zdaniem tak. Zbiurokratyzowany, niewydolny KRS zreformować się nie da.

Piotr Michał Kosmęda

Mieszkania będą droższe – w czyim interesie działa Rząd?

Kto przedkłada bezpieczeństwo nad wolność, nie ma ani jednego ani drugiego

Od kilku miesięcy trwa dyskusja nad nowym projektem tzw. ustawy deweloperskiej. Najważniejszą, rewolucyjną, jak się wydaje, zmianą jest propozycja likwidacji otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczeń. W tej chwili jest to praktycznie jedyny dostępny rachunek. Inne, choć teoretycznie możliwe, nie są stosowane.

Proponowana zmiana ma spowodować, że pieniądze kupujących będą wpływać na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, z którego deweloper może skorzystać po wybudowaniu nieruchomości (przeniesieniu prawa własności mieszkań). Alternatywą będzie rachunek z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał argumentuje, że nowa regulacja wzmocni ochronę klientów, jednocześnie przyznając, że spowoduje to wzrost ceny mieszkań o 1-2 %.

Jestem przeciwny każdej formie narzucania podmiotom rynkowym „uszczęśliwiających ich regulacji”. Jeśli już Rząd chciałby wzmocnić ochronę konsumentów – to zasadny byłby wniosek de lege ferenda, by ustawa „deweloperska” wymagała od każdego dewelopera stworzenia realnej możliwości wyboru przez klienta jednego z czterech dostępnych rachunków (otwarty, z gwarancją bankową, z gwarancją ubezpieczeniową, zamknięty). Po okresie 1-2 lat obowiązywania takiego prawa można by ocenić który z rachunków jest wykorzystywany i w jakim zakresie – czy klienci wolą więcej ryzyka i niższe ceny, czy odwrotnie.

Decydowanie za nas – oducza ludzi odpowiedzialności za własne czyny. Jak mawiał Milton Friedman „Rząd nie rozwiązuje problemów – Rząd je tworzy”.

Wydaje się, że ceny mieszkań pójdą w górę jeszcze z innego powodu. Wejście w życie proponowanej regulacji spowoduje bankructwo lub zaprzestanie działalności na rynku małych firm deweloperskich, które nie będą w stanie sfinansować inwestycji w całości ze środków własnych. Pozostaną podmioty duże, w większości zagraniczne. Moim zdaniem – jest to realny, choć skrywany cel ustawy.

Jeśli powyższy wniosek jest prawdziwy- pytanie kogo reprezentuje Premier Mateusz Morawiecki? Ocena projektu skłania do wniosku, że nie są to polscy przedsiębiorcy, ani polscy konsumenci

Piotr Michał Kosmęda

Kto był oprawcą, kto był ofiarą?

Krótka analiza słów premiera Netanjahu czyli o potędze semantyki

O sprawie nowelizacji ustawy o IPN, usuwającej penalizację czynów polegających na obwinianiu Polaków lub polskiego narodu za niepopełnione zbrodnie pisałem tu:

https://pmkosmeda.pl/nowelizacja-ustawy-o-ipn-pis-przegralo-casting-na-zarzadce-polin/

Nie powtarzając, lecz podtrzymując wymienione tam tezy, warto zwrócić uwagę na Słowa.

Słowa wypowiedziane (zgodnie z dostępnym polskim tłumaczeniem) przez Premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Dwa momenty – jak przemawia wielki Wódz, dokładnie wiedząc, co chce powiedzieć i do czego to służy.

1. Premier Netanjahu powiedział, że “odrzucamy działania, których celem jest obwinianie Polski bądź polskiego narodu jako całości za okrucieństwa popełnione przez nazistów i kolaborantów różnych narodowości”. Okrucieństw nie dokonywali zatem Niemcy, ale znów – tajemniczy „naziści”. Gdyby Hitler et consortes usłyszeli , że są nazistami, to byliby mocno zdziwieni. Nazistów nie było w trakcie II wojny światowej. Zostali wymyśleni później. Jeśli już, to mówmy ściśle: narodowi socjaliści. Ale jak tu mówić „socjaliści” (choćby i narodowi, w przeciwieństwie do sowieckich socjalistów międzynarodowych), skoro tow. Stalin zatwierdził do wierzenia – i jak widać skutecznie – że Hitler i reszta to nie żadni socjaliści, tylko „skrajna prawica”…

No i ci “kolaboranci” – piękna furtka, by “nie obwniać Polski lub narodu polskiego jako całości”, ale skutecznie wykorzystywać te same instrumenty, które wykorzystywane były dotychczas. Zmienia się tylko etykietka. Pejcz zostaje pejczem nawet , gdy nazwie się go pędzelkiem do makijażu.

2. Drugi wyjątek z przemówienia Premiera Netanjahu, który potępił: „każdy przypadek okrucieństwa dokonany na Żydach przez Polaków w czasie II wojny światowej.” Jeśli polsko – żydowski dialog ma być oparty na prawdzie (tak, naiwność :-)) – to należało a) nazwać po imieniu oprawców, tj niemieckich narodowych socjalistów b) potępić przypadki okrucieństwa, czy raczej zbrodnie dokonywane przez Żydów na Żydach, przez Żydów na Polakach oraz przez Polaków na Żydach. W takiej kolejności.

Aby nie być gołosłownym i opierać się na słowach gojów, wypada zacytować świadka, żydowskiego poetę Icchaka Kacenelsona, który pisał tak:

„I ręce załamywałem ze wstydu… wstydu i hańby –
Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!

Zdrajcy, co w lśniących cholewach biegli po pustej ulicy
Jak ze swastyką na czapkach – z tarczą Dawida, szli wściekli
Z gębą, co słowa im obce kaleczy, butni i dzicy,
Co nas zrzucali ze schodów, którzy nas z domów wywlekli
.

[…]

Patrzą… Ich wzrok… Czy to jawa? Może zły sen i nic więcej?
Przy nich żydowska policja – zbiry okrutne i dzikie!

A z boku – Niemiec z uśmiechem lekkim spogląda na nich,
Niemiec przystanął z daleka i patrzy – on się nie wtrąca,
On moim Żydom zadaje śmierć żydowskimi rękami!

 Por. 

 http://niezwykle.com/icchak-kacnelson-i-poemat-o-bolu-moj/

Żródeł, gdzie można dowiedzieć się jak było naprawdę – jest mnóstwo. Prawda ta nie jest na rękę Izraelowi, który realizuje konsekwentnie swoją politykę, wykorzystując te elementy historii, które do tworzenia tej polityki pasują.

Premier Netanjahu wie co robi. Należy mu się podziw i szacunek. Bezwzględnie i świadomie walczy o interesy swojego narodu.  Zazdrośćmy Żydom, że mają takiego Wodza.

Piotr Michał Kosmęda

Nowelizacja ustawy o IPN – PiS przegrało casting na zarządcę Polin

Dlaczego PiS nie wygra następnych wyborów?

Krótki wpis dotyczący zaskakującej dla wielu nowelizacji ustawy o IPN, usuwającej kontrowersyjną penalizację niektórych czynów, wprowadzoną w styczniu tego roku zawarłem wczoraj tu:

https://pmkosmeda.pl/kto-jest-suwerenem-miedzy-odra-a-bugiem/

Jakie wnioski płyną z wczorajszej nowelizacji ustawy o IPN

  1. Walka o władzę po Jarosławie Kaczyńskim

 O prawdopodobnej chorobie Naczelnika pisałem tu:

https://pmkosmeda.pl/pocalunek-almanzora-tow-kiszczaka-przez-naczelnika-przekazany-polsce/

Doniesienia o trybie, w jakim przygotowano projekt ustawy wydają się wskazywać, że frakcja Premiera Morawieckiego wspierana przez tajemniczą postać Wicepremiera Jarosława Gowina (przypomnijmy – związanego z UW, później należącego do PO, obecnie w Rządzie PiS) – zdają się wygrywać rywalizację z kołami skupionymi wokół Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który o tak ważnej i procedowanej w tak ekstraordynaryjnym trybie ustawie dowiedział się ponoć w ostatniej chwili.

  1. Zgodność nowelizacji ustawy z Konstytucją RP

Wobec tego, w jaki sposób ustawa została uchwalona, wobec konferencji prasowej Premierów Netanjahu i Morawieckiego nie należy spodziewać się, ze ktoś będzie przejmował się takimi drobiazgami, jak zgodność nowelizacji z Konstytucją. Wydaje się jednak, że bardzo prawdopodobne jest, że tryb w jakim ustawa została przyjęta narusza normę zawartą w art. 123 Konstytucji RP, stanowiącym, że „Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw […] regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów”. Moim zdaniem co najmniej do rozważenia jest pytanie czy nowelizacja nie stanowiła ustawy regulującej ustrój organu władzy publicznej.

  1. Szczyt NATO w Brukseli i spotkanie Trump- Duda

Doniesienia o możliwej blokadzie spotkań na szczeblu prezydenckim, wprowadzonej przez USA pisano na początku roku wiele. Obecnie , zwłaszcza wobec błyskawicznego tempa uchwalenia nowelizacji ustawy o IPN – wydaje się, że te spekulacje były prawdziwe. USA skutecznie wywarły presję i kanałami dyplomatycznymi jasno dały do zrozumienia, że Polska musi się podporządkować , jeśli chce dalej utrzymywać dobre relacje z USA, a Prezydent Duda chce uścisnąć dłoń Prezydenta Trumpa.

  1. Act 447, JUST

Nie trzeba być prorokiem, by zauważyć, że nowelizacja ustawy o IPN została przygotowana i przeprowadzona w szczególnym, niespotykanym trybie na życzenie Izraela, USA i żydowskich instytucji, które zajmują się wykorzystywaniem Holokaustu dla celów jak najbardziej dzisiejszych, realnych i merkantylnych.

Skoro Polska grzecznie zrobiła co jej kazano – to realizacja dalszych roszczeń jest już tylko kwestią czasu. Casting na zarządcę Polin rozstrzygnięty. Game over.

O JUST pisałem tu:

https://pmkosmeda.pl/act-447-just-casting-na-zarzadce-polin/

  1. Koniec PiS?

Moim zdaniem ta ustawa to koniec PiS. Partia ta jakiś czas będzie jeszcze potrzebna tym, którzy faktycznie podejmują decyzje, ale wydaje się, że wkrótce odkurzyć trzeba będzie maksymę „Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść”. Tzw. miękki elektorat od PiS odejdzie sam, ten twardy otrzyma nowe „taśmy prawdy” nagrane przez kolejnych tajemniczych kelnerów. Kierunek zmian w Polsce, scenariusz pisany nam, bynajmniej nie w Warszawie,  można będzie wywnioskować z tego jakie nowe partie pojawią się na polskiej scenie politycznej.  Ktoś musi wszak wykonać robotę na kolejnym etapie, którego mądrość poznamy niebawem.

Piotr Michał Kosmęda

Kto jest suwerenem między Odrą a Bugiem?

Ustawa o IPN a JUST

O sprawie Lex 447, JUST pisałem tu:

– spojrzenie prawne

Akt 447 (JUST) – próba prawnej analizy

– próba analizy politycznej

Act 447 JUST – casting na zarządcę Polin?

Z tematem powyższym w sposób oczywisty powiązana jest nowelizacja ustawy o IPN z 26 stycznia 2018r., która w art. 55a i 55b wprowadziła penalizację przypisywania Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie lub za inne wojenne czy przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi. Ustawa ta wywołała olbrzymi atak na Polskę w świecie.

Obecnie Rząd polski wycofuje się z korzystania z drogi karnej i zamierza zmienić wskazane przepisy. Czy słusznie?

Moim zdaniem błędem było uchwalenie ustawy w tym kształcie. Stanowienie prawa, którego nie sposób wyegzekwować jest szkodliwe. Skoro jednak już weszło ono w życie i wywołało tak silny atak – to trzeba było trwać na tej pozycji, tak by nie powstało wrażenie, że Rząd zmienia prawo pod wpływem nacisków zewnętrznych. Powstaje więc pytanie: dlaczego Rząd zmienia ustawę? I kogo reprezentuje Rząd Premiera Morawieckiego? Polskiego podatnika i członka społeczeństwa tutaj zamieszkałego?

Oczywiście możliwe, że kanałami dyplomatycznymi doszło do uzgodnień, które spowodowały taki ruch Rządu. Jeśli tak, to pytanie co Polska otrzymała w zamian.

Piotr Michał Kosmęda

 

Konserwatywny NSA narazi się organom EU?

Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny

Ważny wyrok zapadł przez Naczelnym Sądem Administracyjnym (Wyrok NSA z dnia 28.02.2018 II OSK 1112/16.)

W sprawie, w której dwie kobiety żądały  wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu cywilnego małżeństwa sporządzonego za granicą, a kierownik USC wpisu odmówił, NSA stanął po stronie Urzędu. Sąd orzekł, że zgodnie z polskim prawem za małżeństwo uznaje się tylko związek kobiety i mężczyzny i tylko taki może być zarejestrowany w formie aktu stanu cywilnego. Akt małżeństwa wymienia małżonków jednej płci uznał za sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

Wpisanie dwóch kobiet jako małżonków zmuszałoby Urząd do umieszczenia danych jednej z nich w rubryce z oznaczeniem „mężczyzna”, co byłoby dodatkowo ryzykowne wobec możliwości poświadczenia nieprawdy.  Sąd , nieco asekuracyjnie, zapewne wobec głośnej sprawy w dotyczącej Rumunii orzedł, że wpisy w aktach stanu cywilnego mają ewidencyjny charakter i nie kształtują zatem praw, obowiązków i wolności życia osobistego, rodzinnego, czy swobody przemieszczania.

Warto obserwować dalsze losy tej sprawy (o ile będą miały ciąg dalszy na gruncie europejskim) – będą one wyznacznikiem jak dalece UE zamierza ingerować w wewnętrzne regulacje krajowe, sprzeczne z panującą w zachodniej Europie ideologią.

Piotr Michał Kosmęda

Zakaz handlu w niedzielę a sprzedaż rzepaku

Regulacja goni regulację, a gospodarka cierpi – to nie kryzys, to rezultat

Krytykę ustawy zakazującej handlu w niedziele zawarłem tu:

https://pmkosmeda.pl/czy-narodowi-socjalisci-z-pis-zarzna-polske/

Okazuje się, że regulacja ma skutki, jakich trudno się było spodziewać, np. ma wpływ na zbiory rzepaku w Polsce, gdyż wyłącza możliwość jego skupu. Ustawa zawiera bowiem wyłączenia dotyczące rolnictwa, ale ktoś zapomniał w kazuistycznym gąszczu przepisów o wyłączeniu wprost, dotyczącym rzepaku i jego producentów, których w Polsce jest ok. 100.000.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju skierowało wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych ministrów, o nowelizację wadliwych przepisów. Dyrektor Stowarzyszenia Pan Adam Stępień zwraca uwagę, że „ktoś nie dysponował wystarczającą wiedzą w zakresie produkcji rolnej i uważał, że w naszym kraju produkuje się tylko zboże i owoce. Ustawodawca nie przewidział, że polscy rolnicy zajmują się też rzepakiem, a mówimy tutaj o jednej z najbardziej spopularyzowanych produkcji rolnych w Polsce, która zajmuje ponad 900 tys. hektarów. Oprócz zbóż, nie ma drugiej rośliny, która zajmuje taką powierzchnię upraw”.

Por.

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kolejny-absurd-zakazu-handlu-w-niedziele,194,0,2409410.html

Ustawa zapewne zostanie zmieniona. Problem jednak w czym innym. Polski system prawny jest przeładowany kazuistycznymi przepisami, regulującymi kolejne obszary ludzkiej aktywności. Nieuchronne jest w tej sytuacji, że ustawy nakładają się na siebie, wzajemnie wykluczają, powodują trudności interpretacyjne.  Urzędnicy, prawnicy, przedsiębiorcy, zamiast zajmować się produktywną działalnością , zmuszeni są do permanentnej weryfikacji, czy prowadzona działalność gospodarcza nie narusza jakichś norm. Tracony jest czas, pieniądze, ludzka aktywność.

Nie zmieni się to tak długo, jak długo dominującą, przewodnią myślą ustawodawcy będzie chęć uregulowania wszystkiego w szczegółach.

Potrzebny jest zdecydowany krok w kierunku Wolności. Dobra, lepsza czy najlepsza zmiana, oparta na błędnych założeniach nie pomoże. Będze wciągać Polskę w bagno, które niszczy Europę – biurokratyczny horror starzejącego się, bojącego się aktywności społeczeństwa.

A zegar światowy przyspiesza.

Tak. Wiem. Kolejny głos wołającego na puszczy.

Piotr Michał Kosmęda

Pocałunek Almanzora tow. Kiszczaka przez Naczelnika przekazany Polsce

Przekształcenie użytkowania wieczystego a potrzeby JUST

O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności słyszymy od lat co najmniej dwudziestu. Kolejne projekty ustawodawcze grzęzły gdzieś w biurokratycznej magmie, a obowiązująca ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest krytykowana i nie spełnia swojego celu.

Czytaj dalej Pocałunek Almanzora tow. Kiszczaka przez Naczelnika przekazany Polsce

Kto chce nadal finansować wynagrodzenie Roberta Lewandowskiego?

Koniec dyskryminacji finansowej kobiet!

Porażka reprezentacji Polski w piłkę nożną z Senegalem okrzyknięta została w sieci „przekłuciem balonika”. Pojawiło się wiele komentarzy krytycznych, które prawdopodobnie są efektem właśnie zawiedzionych nadziei. Kreowani na herosów piłkarze zawiedli, grali bez wyrazu, choć też bez łutu szczęścia.

Jako były reprezentant Polski (młodzieżowy, ale Orzeł na piersi ważył swoje, a Mazurek Dąbrowskiego grzęzł w gardle ze wzruszenia) ośmielam się zaproponować, by zlikwidować sport w wydaniu narodowym, taki , jak istnieje aktualnie. Czytaj dalej Kto chce nadal finansować wynagrodzenie Roberta Lewandowskiego?